Home
Aanbod
Makelaardij
Hypotheken
Verzekeringen
Budding BV
Contact
Budding BV > Zakelijk

In en rond het bedrijfspand

Als ondernemer bent u afhankelijk van uw bedrijfspand en alles wat erin staat. Zorg daarom voor goede verzekeringen voor uw bedrijf en voor de gevolgen van bedrijfsstilstand. Dan kunt u zich met een gerust hart op uw business richten.

Bedrijfspand
Met een gebouwenverzekering:
 • verzekert u materiële schade aan uw bedrijfspand(en) en bijgebouwen;
 • zijn uw bedrijfspand(en) en bijgebouwen verzekerd tegen schade door onder andere storm, brand, inbraak en vandalisme;
 • kunt u ook de ramen van uw bedrijfspand verzekeren met de glasverzekering;
 • kunt u bijvoorbeeld opruimingskosten en huurderving extra meeverzekeren.

Inventaris
Met een inventaris-goederenverzekering:
 • verzekert u schade aan inventaris, machines en goederenvoorraad in uw bedrijfsgebouw;
 • zijn uw inventaris, machines en goederenvoorraad verzekerd tegen schade door onder andere storm, brand en inbraak;
 • kunt u geld, waardepapieren en elektronisch geld meeverzekeren op de geldverzekering;
 • kunt u ook bijvoorbeeld lichtreclame en koel- of vriesschade extra meeverzekeren.

Bedrijfsschade
Met een bedrijfsschadeverzekering:
 • verzekert u de immateriële gevolgen van bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld brand;
 • zijn vaste kosten zoals personeelskosten, verzekeringspremies en huur gedurende een vooraf overeengekomen periode gedekt;
 • is de continuïteit van uw bedrijf financieel geregeld.

Aansprakelijkheid
Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB):
 • verzekert u schade die u en uw werknemers per ongeluk bij of aan anderen veroorzaken bij de uitoefening van het werk;
 • verzekert u zowel materiële als immateriële schade;
 • kunt u ook de aansprakelijkheid voor schade tijdens zakelijk meeverzekeren;
 • kunt u gevolgen van fouten die u en uw werknemers maken verzekeren met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.Vervoer

Voor uw bedrijf bent u (en uw werknemers) regelmatig onderweg. Vervoersverzekeringen zijn er voor uw eigen goederen of die van anderen, voor uw bedrijfsauto(‘s) en de inzittenden.

Bestelauto/vrachtauto
De verzekering van uw bestelauto of vrachtauto kunt u exact afstemmen op de situatie in uw bedrijf. U kunt kiezen uit drie hoofdverzekeringen en enkele aanvullende verzekeringen. Daarmee kunt u een maatwerkpakket samenstellen dat perfect aansluit op uw bedrijfssituatie.

Hoofdverzekeringen
WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid): deze verzekering is verplicht en vergoedt schade die u met uw bedrijfsauto aan anderen veroorzaakt.
WA + beperkte cascodekking: inbraak/diefstal, brand, storm, ruitbreuk, etc.
WA + uitgebreide cascodekking: dit is de meest uitgebreide dekking waarmee u uw bedrijfsauto tegen vrijwel elke schade verzekert.

Aanvullende verzekeringen
ongevallen inzittenden verzekering: hiermee verzekert u de immateriële schade bij een ongeval aan bestuurder en passagier(s), ongeacht de schuldvraag. U heeft keuze uit twee soorten: ongevallen inzittenden verzekering en de schadeverzekering inzittenden.
eigen vervoersverzekering: deze verzekering is bedoeld voor iedereen die regelmatig eigen zaken (zoals gereedschappen) en/of handelsgoederen vervoert. Denk hierbij aan vergoeding voor schade als gevolg van diefstal, verkeersongeval en bij laden en lossen. Maar ook aan bederfschade als gevolg van het uitvallen van de koelinstallatie en bergings- en opruimingskosten.

Container/trailer
De  container/trailer-verzekering dekt schade aan container/trailer (eigendom én huur) ontstaan tijdens transport voor klanten.
beperkt casco: beperkte dekking voor schade door brand of ontploffing, blikseminslag, diefstal of vermissing en storm (meestal voor heel Europa).
standaard casco: dekking voor alle van buiten komende onheilen in heel Europa. Ook dekking bij brand of ontploffing, botsing of slippen, omslaan of van de weg raken als gevolg van eigen gebrek. Vervangend materieel is standaard meeverzekerd

Werknemers onderweg
Dagelijks zijn uw werknemers voor u onderweg. Hoe alert en voorzichtig zij ook zijn, toch kunnen zij tijdens werktijd schade oplopen in het verkeer. Dat kan grote financiële gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt dit risico niet, omdat op deze verzekering schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten.

De WEGAM/WEGAS-verzekering is een verzekering die de risico’s afdekt van een werknemer tijdens werktijd. Deze verzekert schade die uw werknemer oploopt tijdens verkeersdeelname met een motorrijtuig, als voetganger, als fietser en met het openbaar vervoer.

De grens tussen ‘zuiver woon-werkverkeer’ en ‘werkgerelateerde verkeersdeelname’ is niet altijd goed te stellen. Dat heeft in het verleden tot uitspraken geleid die de werkgever schadevergoedingsplichtig maakte. Ook dit risico is mee te verzekeren.

Goederen
Als eigenaar van goederen doet u er verstandig aan deze tijdens transport te verzekeren. Hoeveel risico u loopt, hangt af van de overeengekomen incoterm (internationale standaard over rechten en plichten van koper en verkoper). Met een goederentransportverzekering is alle schade tijdens het vervoer van uw goederen gedekt. Zo ondervangt u de risico’s en beperkingen van (standaard) leverings- en vervoersvoorwaarden.

Beroepsvervoerders
Bent u beroepsvervoerder? Volgens de wet en (inter)nationale verdragen bent u vaak aansprakelijk als de goederen tijdens het transport schade oplopen. Als vervoerder kunt u deze risico's afdekken met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze biedt dekking voor aansprakelijkheid door bepalingen van wet of verdrag, condities van algemeen erkende vervoersorganisaties en andere condities. Uitgesloten is schade ontstaan door gebrek van de vervoerde zaken, eigen schuld van de afzender en overmacht.
Ziekte en Verzuim

Ziekte en verzuim kunnen een enorm effect hebben op uw bedrijf. Niet alleen omdat u een werknemer mist en daardoor de druk op de andere werknemers toeneemt. Ook financieel kan uw bedrijf een tegenvaller te verwerken krijgen. Wees goed voorbereid met de juiste verzekeringen op het gebied van ziekte en verzuim.

Ziekteverzuimverzekering
Kan uw werknemer door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk ten minste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Veel cao’s bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel voorkomend is 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.

Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten.
U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

 • Ziekteverzuimverzekering Conventioneel: met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling voor maximaal 104 weken.
 • Ziekteverzuimverzekering Stop Loss: met deze verzekering verzekert u alleen de jaarlijkse loondoorbetalingskosten die boven de normaal te verwachten kosten uitstijgen. Deze verzekering is mogelijk voor bedrijven met meer dan vijftien werknemers.

WGA Eigen Risicoverzekering
Als werkgever kunt u ervoor kiezen om het risico op arbeidsongeschiktheid zelf te dragen in plaats van de publieke verzekering bij het UWV. De premiebetaling komt daardoor (gedeeltelijk) te vervallen en u betaalt zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt dit financiële risico zelf dragen of verzekeren bij een commerciële verzekeraar met de WGA Eigen Risicoverzekering

Om werknemers extra financiële zekerheid te geven en het daarmee extra aantrekkelijk te maken bij uw bedrijf te (blijven) werken, kunt u als werkgever de volgende collectieve werknemersverzekeringen sluiten:
 • inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten: hiermee wordt u de mogelijkheid geboden te zoeken naar de best passende oplossing voor u én uw werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is en dus buiten de WIA valt
 • WGA-gat verzekering: een inkomensaanvulling voor uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers ter compensatie voor het WGA-gat
 • WIA aanvullingsverzekering: een mogelijkheid om de inkomensachteruitgang op te vangen die voortvloeit uit wettelijke beperkingen in de WIA
 • WIA-excedent verzekering: een aanvulling over het inkomensdeel boven het maximum WIA-dagloon

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date op het gebied van verzekeringen en financieringen.